Religiositet, gudstjänstbesök och bön i Sverige 2002—2008

 Jørgen Straarup

Undersökningsserien European Social Survey, som sponsras av eu och som vart annat år genomför en frågeundersökning i mer än 30 länder, har nyligen släppt resultaten för 2008[1]. I ett antal avseenden tar undersökningsserien upp frågor om religion och religiositet. Här kommer jag endast att återge resultat för Sverige, med tonvikt på de mest aktuella uppgifterna (2008; se diagram) och med referenser bakåt till undersökningarna 2002, 2004 och 2006. En teoretisk diskussion kommer inte att föras i detta inlägg.

 

Religiositet

 

Frågan om religiositet har formulerats på följande sätt (här, liksom senare, översatt från engelska): Oavsett om du tillhör en specifik religion eller inte, hur religiös skulle du säga att du är? De tillfrågade fick svarsalternativen från 0 (inte alls religiös) till 10 (mycket religiös); därtill vill inte svara och vet ej. Det är i sådana här sammanhang ganska intressant att fråga sig hur de aktuella uppgifterna ser ut i förhållande till något annat, ett annat sammanhang, land eller en annan social grupp. Här kan man jämföra med Sverige i tre tidigare undersökningsomgångar. Som jämförelsegrund väljer jag att beräkna medelvärdet för uppgifterna (oegentligt, eftersom uppgifternas karaktär, ordinaldata, inte medger den slags bearbetning).

 

Det visar sig då att 2008 års medelvärde 3,39 ligger nära motsvarande medelvärden från 2002 till 2006. 3,39 ligger närmare inte alls religiös än motsatsen och anger att svensken i gemen inte är särskilt religiös.

 

2008        3,39
2006        3,55
2004        3,58
2002        3,72

 

En viss minskning har skett sedan 2002. Huruvida den är statistisk säkerställd eller inte låter jag i detta sammanhang vara osagt.

 

Gudstjänstbesök

 

Frågan om gudstjänstbesök hade följande formulering:
Bortsett från speciella tillfällen som t ex bröllop och begravningar, hur ofta deltar du i gudstjänster nuförtiden? De tillfrågade fick följande svarsalternativ all välja på: 1 varje dag, 2 mer än en gång i veckan, 3 en gång i veckan, 4 åtminstone en gång per månad, 5 bara på speciella helgdagar, 6 mer sällan, 7 aldrig. Dessutom fanns svarsalternativen vill inte svara och vet ej (de två sistnämnda redovisar jag inte).

 

En medelvärdesberäkning ger vid handen att 2008 års genomsnitt ligger på 5,96, vilket omräknat till den ursprungliga svarsskalan motsvarar mer sällan. Denna andel har varit ännu mer stabil än uppgiften om religiositet, vilket kan avläsas av översikten nedan. Skillnaderna mellan åren ska sökas på andra decimalen.

 

2008        5,96
2006        5,94
2004        6,00
2002        5,93

 

Bön

 

Slutligen väljer jag att plocka ut frågan om bön. Den hade följande formulering:
Bortsett från vid deltagande i gudstjänster, hur ofta ber du, om någon gång?

Svarsalternativ var 1 varje dag, 2 mer än en gång varje vecka, 3 en gång i veckan, 4 åtminstone en gång i månaden, 5 bara på speciella helgdagar, 6 mer sällan. Dessutom kunde de svarande markera vill inte svara, och vet inte.

 

Medelvärdet år 2008 är 5,88, vilket ligger mellan bara på speciella helgdagar och mer sällan. På bönens område visar en årsjämförelse att man kan skönja en liten uppgång. Huruvida denna uppgång är statistisk signifikant eller inte låter jag vara osagt.

 

 

2008        5,88
2006        5,75
2004        5,74
2002        5,71

 

Slutkommentar

 

När det gäller religiositet, gudstjänstdeltagande och bön är huvudintrycket av utvecklingen 2002—2008 att det råder stabilitet i Sverige. Man kan (möjligen) konstatera an viss minskning av människors vilja att karakterisera sig själva som religiösa, medan nivån för gudstjänstbesök förefaller ligga stabilt. På bönens område kan man (möjligen) konstatera en liten ökning. Svenskarna ber eventuellt lite mer högfrekvent år 2008 än år 2002.

Jørgen Straarup[1] Se http://ess.nsd.uib.no/ess/