• Litteratur

Litteratur


NYARE RELIGIONSSOCIOLOGISK LITTERATUR

Axelson, Tomas 2014. Förtätade filmögonblick.

Dahlgren, Curt och Göran Gustafsson 2006 (red). Kring begravningar i nutid. Tre studier.

Davidsson Bremborg, Anna 2002. Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering.

Gustafsson, Göran 2006. LUKA 27 om KYRKLIG SED 2002. Materialbeskrivning. Resultatredovisning, Analysexempel.

Klingenberg, Maria och Mia Lövheim (red) 2019. Unga och religion - Troende ointresserade eller neutrala? Gleerups. Läs mer här.

Lövheim, Mia och Jonas Bromander (red) 2012. Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv.

Nordin, Magdalena 2004. Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund.

Skog, Margareta 2010. Frikyrklighet och ekumenik kring millennieskiftet. I Berndt Gustafssons fotspår. Tre studier.

Sundberg, Mikaela
 2023. Fraternal Relations in Monasteries: The Laboratory of Love. London: Routledge. Mer info finns här https://www.routledge.com/Fraternal-Relations-in-Monasteries-The-Laboratory-of-Love/Sundberg/p/book/9780367534912

AVHANDLINGAR I RELIGIONSSOCIOLOGI
Ahlin, Lars, New age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? Hemmets journal och idagsidan i Svenska dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori. Lund, 2001 ISBN 9162846434.

Alwall, Jonas, Muslim rights and plights: The religious liberty situation of a minority in Sweden. Lund: Lund Univ. Press, 1998. Serie: Studia theologica Lundensia. ISBN 9179665144.

Axelson, Tomas, Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. (Movies and Meaning. Studying Audience, Fiction Film and Existential Matters). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. Psychologia et Sociologia Religionum 21.

Axner, Marta, Public Religions in Swedish Media. A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2013. Studies in Religion & Society 11.

Boij, Anita, Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället (The World is black and dark. What concerns pastors in the Mission Covenant Church of Sweden when they preach about society). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2002. Psychologia et Sociologia Religionum 16.

Bromander, Jonas, Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister (Room for Voices. Sociological analyses of the music life of the Church of Sweden, as it is experienced by church musicians, choir members and church visitors). Uppsala: Verbum, 2002. Ingår i Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets program: Stat-människa – det svenska samhället i omvandling. Projektet Från statskyrka till fri folkkyrka nr 10.

Bäckström, Anders, Religion som yrke: en studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut. (Religion as occupation: a study of the background and role conception of Swedish ordinands at the end of the 1970s). Stockholm: Verbum, 1983. [Anders Bäckström disputerade i Praktisk teologi vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet 1983 (professor i religionssociologi vid Uppsala universitet 2000-2011)]

Carlsson, Jan, Region och religion: en regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka på 1970-talet. Lund. Lund Univ. Press, 1990. Serie: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis. ISBN 917966119X

Dahlgren, Curt, Maranata. En sociologisk studie av en sektrörelses uppkomst och utveckling. Serie: Studies in Religious Experience and Behaviour. Helsingborg: Plus Ultra, 1982. ISBN 9197035548.

Davidsson Bremborg, Anna, Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering. Lund, 2002. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9162854100.

Engel, Charlotte, Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma. (Social Work in the Church of Sweden – For whom and why? A religion sociological study of a deaconry dilemma). Publikationer från Ersta Sköndal högskola 26, 2006.

Frohm, Knut, Livsstil eller organisation. En studie av några kristna gemenskapsgrupper i 1980-talets Sverige. Lysekil. Bokhuset, 1995. ISBN 9187550091.

Hallonsten, Gunilla, Not the Whole Story. The Impact of the Church, Traditional Religion and Society on the Individual and Collective Perceptions of HIV in Swaziland. Lund 2012. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9197476072.

Halvardsson, Sven, Samfund och samhälle. Svenska Missionsförbundet – dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext. (Church and Society. The Mission Covenant Church of Sweden – its membership development, internal conditions and socio-cultural context). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1991. Psychologia et Sociologia Religionum 5.

Hamberg, Eva M, Studies in the Prevalence of Religious Beliefs and Religious Practice in Contemporary Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1990. Psychologia et Sociologia Religionum 4.

Håkansson, Paula, Civilreligion med ett mänskligt ansikte. President Václav Havels tankar om individ, religion och samhälle. Lund. 2002. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9162854038.

Häger, Andreas, Religion, rock och pluralism: En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik. Teologiska institutionen, Uppsala universitet, 2001. (Stencilutgåva)

Jarnkvist, Karin, När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt: berättelser om barn, brudar och bröllop. Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2011.

Johansson, Zenita, Tron, ordet och nådegåvorna. En studie av Livets Ord i Tjeckien. Lund, 2002. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9162854534.

Leis, Annette, Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem. En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland. (The Role of the Church Diaconal Work within Two Welfare Systems. A Comparative Case Study of Two Diaconal Institutions in Sweden and Germany). Uppsala: Diakonivetenskapliga institutets skriftserie nr 7, 2004.

Lindberg, Jonas, Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion. An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988-2012. Uppsala: Teologiska institutionen och Centrum för forskning om Religion och Samhälle, 2015.

Linderman, Alf, The Reception of Religious Television. Social Semeiology Applied to an Empirical Case Study. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1996. Psychologia et Sociologia Religionum 12.

Lövheim, Mia, Intersecting Identities: Young People, Religion and Interaction on the Internet. Uppsala University: Department of Theology, 2004 (Stencilutgåva).

Middlemiss Lé Mon, Martha, The In-between Church. A Study of the Church of England’s Role in Society through the Prism of Welfare. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009. Studies in Religion & Society 2.

Nordin, Magdalena, Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund. Lund 2004. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9197476013.

Nyaundi, Nehemiah M., Religion and social change. A sociological study of Seventh-day Adventism in Kenya. Lund. Lund Univ. Press, 1993. Serie: Studia theologica Lundensia. ISBN 917966234X.

Ohlsson, Gunilla, Från ämbetsman till ämbetsbärare. Förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider. Lund 2012. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9197476048.

Persenius, Ingrid, Omsorg och mänsklig värdighet. Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar. (Care and Human Dignity. Theoretical and empirical perspectives on quality improvement work in the Church of Sweden with regard to funerals). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. Psychologia et Sociologia Religionum 20.

Pettersson, Per, Kvalitet i livslånga tjänsterelationer. Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. (Quality in Lifelong Service Relationships. The Church of Sweden in Service Theoretical and Sociology of Religion Perspective) Stockholm: Verbum, 2000. Ingår i Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets program: Stat-människa: det svenska samhället i omvandling. Projektet Från statskyrka till fri folkkyrka nr 3.

Pettersson, Thorleif, The Retention of Religious Experiences. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1975. Psychologia religionun 3. [Thorleif Pettersson disputerade vid Religionshistoriska institutionen, Humanistisk fakultet 1975 (professor i religionssociologi vid Uppsala universitet 1998-2007)]

Pétursson, Pétur, Church and Social Change. A Study of the Secularization Process in Iceland 1830—1930. Serie: Studies in Religious Experience and Behaviour. Plus Ultra Helsingborg. 1983. ISBN 9197035599.

Rosen, Ina, I’m a believer. But I’ll be damned if I'm religious. Belief and religion in the greater Copenhagen area. A focus group study. Lund 2009. Serie: Lund Studies in Sociology of Religion. ISBN 9197476056.

Rubin, Lars, Engagemang i Lutherhjälpen. Studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva. Lund 2000. Serie: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis. ISBN 9189515005.

Sjöborg, Anders, Bibeln på mina egna villkor. En studie av medierade kontakter med bibeln med särskilt avseende på ungdomar. (The Bibel on my own terms. A Study of Mediated Contacts with the Bible with Special Reference to Youth and the Internet). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. Psychologia et Sociologia Religionum 18.

Sjölin, Ingegerd, Dopsed i förändring. Studier av Örebro pastorat 1710-1910. Lund. Lund Univ. Press, 1999. Serie: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis. ISBN 9179665624.

Straarup, Jørgen, Kyrkan i förorten: folklig religiositet och åsikter om nybyggda kyrkor. (The church in the suburb: folk religiousness and views on newly built churches). Stockholm: Förlaget Förortskyrkan, 1985.

Sultán Sjöqvist, Madeleine, “Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar. En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. Psychologia et Sociologia Upsaliensis 19.

Weaver, Dale, Evangelical Covenant Church of America. Some Sociological Aspects of a Swedish Emigrant Denomination 1885-1984. Serie: Studies in Religious Experience and Behaviour. Plus Ultra Helsingborg 1985. ISBN 9172228598.

Willander, Erika, What Counts as Religion in Sociology? The Problem of Religiosity in Sociological Methodology. Uppsala: Uppsala universitet, 2014.