• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Unga och religion - Troende ointresserade eller neutrala?
Maria Klingenberg, Mia Lövheim/216 s

En minoritet av de unga i Sverige identifierar sig som ”troende”, och för majoriteten är religion snarare ett fenomen på distans. Vilken betydelse har ungdomars nära relationer, kön, hemort och immigrationsbakgrund för deras förhållningssätt till religion? Vilken betydelse kan religion då ha för unga människors samhällsengagemang, hur de mår, samt för hur de förhåller sig till information som ges i skola och medier?

Den här boken diskuterar religion som ett mångdimensionellt fenomen. För en ung person kan religion innebära en tro på något gudomligt, men religion kan också vara ett uttryck för identitet, familjerelationer eller ideal och värderingar. Ett sådant perspektiv ger nya insikter om religion, inte bara som individuellt livsval, utan även som socialt fenomen för den som växer upp i ett samhälle som präglas av religiös mångfald och samtidigt är ett av världens mest sekulära.

Boken riktar sig till studenter på grundnivå som är intresserade av eller i sitt yrkesliv kommer att arbeta med frågor som berör unga i Sverige. Innehållet baseras på ett stort enkätmaterial och den fungerar därför även som en introduktion till att läsa och tolka kvantitativa forskningsresultat.

Maria Klingenberg är teologie doktor och lektor i religionsbeteendevetenskap med didaktisk inriktning vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.
Mia Lövheim är teologie doktor och professor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.
Läs mer här.

Konferenser
The Nordic Sociological Association Conference äger rum i Oslo 5-7th of August, 2020. Deadline för abstract är 1 april. Religion är ett av de teman som behandlas i konferensens sessioner. Läs vidare om konferensen här  och om den specifika sessionen om religion här

Den 25e Nordiska religionssociologiska konferensen äger rum vid Göteborgs universitet 17-19 augusti 2020.

"Religious Organisation(s) - challenges and changes in contemporary society" är konferensens tema. Deadline för sessioner/paneler/worskhops: 15 november. Deadline abstracts: 15 mars 2020. Religionssociologiska föreningen ordnar en workshop för doktorander under förmiddagen den 17 augusti. Läs mer om konferensen här.

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.