• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Göran Gustafsson har avlidit
Göran Gustafsson, professor emeritus i religionssociologi vid Lunds universitet, har gått bort i en ålder av 81 år. Under många år var Göran Gustafsson föreståndare för Religionssociologiska Institutet och efter institutets uppgång i Svenska kyrkans forskningssekretariat ordförande för Berndt Gustafssons minnesfond. I den bifogade artikeln tecknar "hans" doktorander vid Lunds och Uppsala universitet bilden av sin handledare.


Sofia Lilly Jönsson första pristagaren av RFSs journalistiska pris
Religionssociologiska föreningen i Sverige har inrättat ett årligt pris om 5000 kronor för bästa journalistiska produktion med relevans för religion i dagens Sverige. 2017 års pris är det första att delas ut. Priset ges till journalisten Sofia Lilly Jönsson, musikkritiker vid Svenska Dagbladet. Hon var fram till 2014 chefredaktör och ansvarig utgivare för bloggen Evangelium ”en tidskrift på nätet som ägnas åt svenskkyrklig kultur, idé och kritik”.
Juryns motivering: Sofia Lilly Jönsson är en engagerad journalistisk folkbildare i religionsfrågor tillika skarp kritiker av institutionell religion. Hon har som kulturjournalist återinfört ämnet teologi på kultursidorna och i den offentliga debatten. Med utgångspunkt i musik, musikliv, religion och politik har hon bidragit med kunskaper och resonemang som både tillfört läsarna religionskompetens och påvisat dess relevans i aktuell samhälls- och kulturdebatt.
Citat Sofia Lilly Jönsson: ”Tron är en gåva, men läran är en karta som man kan lära sig läsa.”
Länk till Sofia Lilly Jönssons samlade artikelproduktion i SvD:
https://www.svd.se/av/sofia-lilly-jonsson

Forskningsanslag
Flera av föreningens medlemmar har fått stora forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR) och Riksbankens jubileumsfond (RJ).

  • 11,2 MKR från VR till Magdalena Nordin, Önver Cetrez, Andreas Westergren och Henrik Rydell Johnsén för projektet Integration och tradition: framväxten av en Syrisk-ortodox kyrka i Sverige.
  •  6,6 MKR från RJ till David Thurfjell, Erika Willander och Ann af Burén  för projektet Den muslimska huvudfåran: en del av svensk sekularitet
  • 7,8 MKR från VR till David Thurfjell, Erika Willander och Ann af Burén  för projektet Den muslimska majoriteten som medskapare av svensk sekularitet.

Ny doktor
Föreningsmedlemmen Josephine Sundqvist disputerade 24 november 2017 med avhandlingen Beyond an instrumental approach to religion and development: Challenges for church-based healthcare in Tanzania. Läs och ladda ned avhandlingen här.

Konferenser

NCSR 2018: The 24th Nordic Conference in the Sociology of Religion
Den 24e nordiska religionssociologiska konferensen blir i Oslo, Norge 1-3 augusti 2018.
Deadline sessioner: 1 december 2017.
Läs vidare om konferensen här.


Conference of the International Society for Media, Religion and Culture
Conference location: Boulder/Colorado, United States
Conference dates: 8-11 of August 2018
Deadline for Panel and Paper proposals: 4 of December 2017
Notification of acceptances: Mid February 2018
Läs vidare om konferensen här.


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.