• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Levd religion - det heliga i vardagen
Till den indiska pilgrimsorten Rishikesh kommer människor från hela världen för att utöva yoga och delta i satsang. I San Antonio, Texas, samlas evangelikat kristna med apokalyptiska övertygelser för bibelstudier och vardagsbestyr. Runt om i Sverige möts människor i tantristiska parövningar och andligt sökande. I kanadensiska reservat vid Atlantkusten går mi’kmaqs till svetthyddan, medan svenska alkemister utför sina ritualer vid diskbänken hemma i köket. Samtidigt navigerar homosexuella muslimska män i vardagen, mellan familjens förväntningar, religionens föreskrifter och samhällets normer. Detta är ett axplock av vad som tas upp i boken Levd religion – det heliga i vardagen. 

Religion är en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad, och kan inte reduceras till tradition, text och tro. I boken Levd religion – det heliga i vardagen behandlas det religionsvetenskapliga forskningsfältet levd religion genom att religionens kroppsliga, rituella, rumsliga, materiella och narrativa aspekter tas i beaktande. Den forskning som ryms inom fältet betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i vardagslivet, liksom hur de normer, värderingar och praktiker som är förknippade med specifika religiösa traditioner, auktoriteter eller texter utmanas och förhandlas i olika religiösa sammanhang. Forskningsfältet levd religion befinner sig i skärningspunkten mellan fältbaserade antropologiska, sociologiska och psykologiska religionsstudier.
 
I Levd religion – det heliga i vardagen samlas 19 religionsvetenskapliga forskare som empiriskt, metodiskt och teoretiskt arbetar utifrån ett levd religion-perspektiv, och som genom den egna forskningen visar på hur man kan gripa sig an fenomenet religion utifrån detta spännande forskningsfält. Daniel Enstedt och Katarina Plank är redaktörer för boken som ges ut av Nordic Academic Press.

Ny doktor
Den 9:e november disputerade Giulia Giubergia med avhandlingen “The making of martyrs. Uprising, cultural sacralization and death in Downtown Cairo after 2011”. Opponent var Professor Mona Abaza, The American University in Cairo. 

Kurs i kvantitativ metod för doktorander och forskare
1-3 april 2019 anordnar RFS, i samarbete med sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, doktorandkursen och symposiet ”Stora datamaterial i religionsvetenskaperna”. Evenemanget inleds och avslutas med en del  som riktar sig till doktorander. Däremellan presenteras några av de största och mest välanvända datamaterialen om individers religion. Den här delen kallas symposium och riktar sig till både doktorander och verksamma forskare. Presentationen görs av forskare som själva varit med och samlat in och analyserat dessa data. Medverkar gör, bland andra, företrädare för International Social Survey Program (ISSP), European Value Study (EVS) och Samhälle Opinion och Medier (SOM). Anmälan snarast. Mer information om dagarna finns här.

KIFO 25-ÅRS-SEMINAR: FORSKNING OG RELIGIØS ENDRING 1993-2018
Center för kirkeforskning i Oslo, Kifo, har 25-årsjubileum och firar det med ett seminarium i Oslo 21 november, på temat forskning och religiös förändring. Se vidare här.  

Årsmöte 2019
Välkommen till RFSs årsmöte den 2 april i Uppsala! Årsmötet hålls i samband med symposiet ”Stora datamaterial i religionsvetenskaperna”. Medlemmar i föreningen har möjlighet att få ekonomiskt stöd för rese- och boendekostnader i samband med årsmötet. 

Uppsatspris
I samband med årsmötet delar föreningen ut ett uppsatspris. Pristagaren presenterar också det arbete som hen belönas för. Uppsatspriset omfattar 7000 SEK och delas ut till författaren av 2018 års bästa master- eller magisteruppsats med religionssociologisk relevans (vilket innebär uppsatsen kan vara framlagd inom annan disciplin än den religionsvetenskapliga). Anställda vid samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner är välkomna att nominera uppsatser. Nomineringar till priset skickas till föreningens sekreterare, Elin Thorsén per e-post: elin.thorsen@lir.gu.se, senast 8 februari 2019. Läs vidare om uppsatspriset här.

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.