• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Unga och religion - Troende ointresserade eller neutrala?
Maria Klingenberg, Mia Lövheim/216 s

En minoritet av de unga i Sverige identifierar sig som ”troende”, och för majoriteten är religion snarare ett fenomen på distans. Vilken betydelse har ungdomars nära relationer, kön, hemort och immigrationsbakgrund för deras förhållningssätt till religion? Vilken betydelse kan religion då ha för unga människors samhällsengagemang, hur de mår, samt för hur de förhåller sig till information som ges i skola och medier?

Den här boken diskuterar religion som ett mångdimensionellt fenomen. För en ung person kan religion innebära en tro på något gudomligt, men religion kan också vara ett uttryck för identitet, familjerelationer eller ideal och värderingar. Ett sådant perspektiv ger nya insikter om religion, inte bara som individuellt livsval, utan även som socialt fenomen för den som växer upp i ett samhälle som präglas av religiös mångfald och samtidigt är ett av världens mest sekulära.

Boken riktar sig till studenter på grundnivå som är intresserade av eller i sitt yrkesliv kommer att arbeta med frågor som berör unga i Sverige. Innehållet baseras på ett stort enkätmaterial och den fungerar därför även som en introduktion till att läsa och tolka kvantitativa forskningsresultat.

Maria Klingenberg är teologie doktor och lektor i religionsbeteendevetenskap med didaktisk inriktning vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.
Mia Lövheim är teologie doktor och professor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Beställ ditt utvärderingsexemplar från Gleerups förlag senast 10 februari. Läs mer här​​​​​​​.

Ledig tjänst som postdoktor i religionssociologi
Universitetet i Agder, Norge, utlyser en tvåårig tjänst som postdoktor i religionssociologi. Tjänsten är knuten till forskargruppen "Religiøse minoriteter og religiøst mangfold". Sista ansökningsdag är 17 mars 2019. Läs vidare om tjänsten här.

Kurs i kvantitativ metod för doktorander och forskare
1-3 april 2019 anordnar RFS, i samarbete med sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, doktorandkursen och symposiet ”Stora datamaterial i religionsvetenskaperna”. Evenemanget inleds och avslutas med en del  som riktar sig till doktorander. Däremellan presenteras några av de största och mest välanvända datamaterialen om individers religion. Den här delen kallas symposium och riktar sig till både doktorander och verksamma forskare. Presentationen görs av forskare som själva varit med och samlat in och analyserat dessa data. Medverkar gör, bland andra, företrädare för International Social Survey Program (ISSP), European Value Study (EVS) och Samhälle Opinion och Medier (SOM). Anmälan snarast. Mer information om dagarna finns här.

Årsmöte 2019
Välkommen till RFSs årsmöte den 2 april i Uppsala! Årsmötet hålls i samband med symposiet ”Stora datamaterial i religionsvetenskaperna”. Medlemmar i föreningen har möjlighet att få ekonomiskt stöd för rese- och boendekostnader i samband med årsmötet. 

Uppsatspris
I samband med årsmötet delar föreningen ut ett uppsatspris. Pristagaren presenterar också det arbete som hen belönas för. Uppsatspriset omfattar 7000 SEK och delas ut till författaren av 2018 års bästa master- eller magisteruppsats med religionssociologisk relevans (vilket innebär uppsatsen kan vara framlagd inom annan disciplin än den religionsvetenskapliga). Anställda vid samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner är välkomna att nominera uppsatser. Nomineringar till priset skickas till föreningens sekreterare, Elin Thorsén per e-post: elin.thorsen@lir.gu.se, senast 8 februari 2019. Läs vidare om uppsatspriset här.

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.

Ny doktor
Den 9:e november disputerade Giulia Giubergia med avhandlingen “The making of martyrs. Uprising, cultural sacralization and death in Downtown Cairo after 2011”. Opponent var Professor Mona Abaza, The American University in Cairo.