• Startsida

Välkommen till Religionssociologiska föreningen i Sverige
Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt 

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten, religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och film.

 

Aktuellt

Levd religion - det heliga i vardagen
Till den indiska pilgrimsorten Rishikesh kommer människor från hela världen för att utöva yoga och delta i satsang. I San Antonio, Texas, samlas evangelikat kristna med apokalyptiska övertygelser för bibelstudier och vardagsbestyr. Runt om i Sverige möts människor i tantristiska parövningar och andligt sökande. I kanadensiska reservat vid Atlantkusten går mi’kmaqs till svetthyddan, medan svenska alkemister utför sina ritualer vid diskbänken hemma i köket. Samtidigt navigerar homosexuella muslimska män i vardagen, mellan familjens förväntningar, religionens föreskrifter och samhällets normer. Detta är ett axplock av vad som tas upp i boken Levd religion – det heliga i vardagen. 

Religion är en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad, och kan inte reduceras till tradition, text och tro. I boken Levd religion – det heliga i vardagen behandlas det religionsvetenskapliga forskningsfältet levd religion genom att religionens kroppsliga, rituella, rumsliga, materiella och narrativa aspekter tas i beaktande. Den forskning som ryms inom fältet betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i vardagslivet, liksom hur de normer, värderingar och praktiker som är förknippade med specifika religiösa traditioner, auktoriteter eller texter utmanas och förhandlas i olika religiösa sammanhang. Forskningsfältet levd religion befinner sig i skärningspunkten mellan fältbaserade antropologiska, sociologiska och psykologiska religionsstudier.
 
I Levd religion – det heliga i vardagen samlas 19 religionsvetenskapliga forskare som empiriskt, metodiskt och teoretiskt arbetar utifrån ett levd religion-perspektiv, och som genom den egna forskningen visar på hur man kan gripa sig an fenomenet religion utifrån detta spännande forskningsfält. Daniel Enstedt och Katarina Plank är redaktörer för boken som ges ut av Nordic Academic Press.

Ny doktor
Den 9:e november disputerar Giulia Giubergia med avhandlingen “The making of martyrs. Uprising, cultural sacralization and death in Downtown Cairo after 2011”. Opponent är Professor Mona Abaza, The American University in Cairo. Disputationsakten äger rum klockan från 13.15 I sal T219, Olof Wijksgatan 6, Göteborgs universitet.

Göran Gustafsson har avlidit
Göran Gustafsson, professor emeritus i religionssociologi vid Lunds universitet, har gått bort i en ålder av 81 år. Under många år var Göran Gustafsson föreståndare för Religionssociologiska Institutet och efter institutets uppgång i Svenska kyrkans forskningssekretariat ordförande för Berndt Gustafssons minnesfond. I den bifogade artikeln tecknar "hans" doktorander vid Lunds och Uppsala universitet bilden av sin handledare.


Sofia Lilly Jönsson första pristagaren av RFSs journalistiska pris
Religionssociologiska föreningen i Sverige har inrättat ett årligt pris om 5000 kronor för bästa journalistiska produktion med relevans för religion i dagens Sverige. 2017 års pris är det första att delas ut. Priset ges till journalisten Sofia Lilly Jönsson, musikkritiker vid Svenska Dagbladet. Hon var fram till 2014 chefredaktör och ansvarig utgivare för bloggen Evangelium ”en tidskrift på nätet som ägnas åt svenskkyrklig kultur, idé och kritik”.
Juryns motivering: Sofia Lilly Jönsson är en engagerad journalistisk folkbildare i religionsfrågor tillika skarp kritiker av institutionell religion. Hon har som kulturjournalist återinfört ämnet teologi på kultursidorna och i den offentliga debatten. Med utgångspunkt i musik, musikliv, religion och politik har hon bidragit med kunskaper och resonemang som både tillfört läsarna religionskompetens och påvisat dess relevans i aktuell samhälls- och kulturdebatt.
Citat Sofia Lilly Jönsson: ”Tron är en gåva, men läran är en karta som man kan lära sig läsa.”
Länk till Sofia Lilly Jönssons samlade artikelproduktion i SvD:
https://www.svd.se/av/sofia-lilly-jonsson


Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.